வீழ்ந்த மரம்

வேரோடு அற்று விழுந்ததுவிண்ணுயர்ந்த மரம் வீடு திரும்பிய பறவைகள் வெற்றிடம் கண்டு திகைத்தன அன்றைக்கு என காத்திருந்த மொட்டுக்கள்  அடுத்த வீட்டில் மலர்ந்தன நாய் விரட்டி ஏற வந்த பூனை தடுமாறித் தடம் மாறியது இல்லாத மரம் இமைப்பொழுதில் மறைவதில்லை  விறகுகளாய் நினைவுகளாய் ஏக்கங்களாய் இன்மைகளாய் இன்னும் இருந்துகொண்டு தான் இருக்கிறது

ஒரு கண உறவுகள்

முதலா இல்லை முடிவா தொடர்வா இல்லை கரை தொட்டுப் போகும் அலையா கால் நனைத்து கை நனைத்து கண் துளிர்ந்து முகம் மலர்ந்தேன் கடலோடு கரைவதா கரையோடு உறைவதா கணநேரம் தடுமாறி மனந் தெளிந்தேன் எடுத்து வைக்கும் அடியிலெல்லாம் போகுமிடம் புரிவதில்லை அடுத்த அடி இடறுமென்று இருக்குமிடம் இருப்பதில்லை   Photograph by Despo Potamou from http://www.unsplash.com

Go ahead.. Kiss that boo boo

Meeting my little niece is always a pleasure. I see her once a year and the days with her are filled with affection and smiles which I can only hope lasts for the years to come. This time was no different. She tracked my travel plans. She knew when I started packing and when I…

A pre-millenial tale

Act 2, Scene 25, Take 2. I repeat. “You need to spend less time playing video games. If you have time after studies and school work, try and do something else, physical activity for instance. Or, read a book”. He looks at me with a blank face and says calmly, “But, what’s the difference between…

Resentment

Resentment (noun) – the feeling of displeasure or indignation at some act, remark, person,etc., regarded as causing injury or insult. The new palace of the Pandavas shined like a full moon in the dark night skies. The visiting Kaurava prince Duryodana could feel jealousy slowly spreading wings inside of him. He was going to be the…

Pandora’s Box

Pandora’s Box is a Greek legend. It starts with Prometheus. He stole fire from the Gods and gave it to humans. This made Zeus very angry. Zeus wanted to take revenge on people on Earth. So he created a beautiful woman, Pandora, whom he endowed with wisdom, beauty, prosperity, kindness and health and sent her…

Anguish

Anguish: Excruciating or Acute distress Yesterday morning Anguish knocked my door. Different people feel it at different times; for different reasons. My reason that morning was harsh words that opened some old wounds. Life reveals itself in coincidences. As I was contemplating writing about emotions, I encountered Shamatha Meditation. A simple mindfulness practice that prods…

The white line

If you have ever been to any of the grand Shiva temples of Tamilnadu you couldn’t have missed the statue of a fat bald fellow, with arms folded in reverence adorning one of the pillars. If you had been taken by curiosity and asked anyone around about the man, you might have heard that that…

S..i..n..k..i..n..g

What do you envision when you hear the word “sinking”? Do you feel the heaviness? The helpless feeling as your feet flap around to find a firm ground. A bit of struggle, may be? Or a resigned state; as the saying goes in Tamil, “When water goes above your head, how does it matter if…

Faith is intuition

“…our faith is not foolish; it is not a credulous mindlessness but a foreknowledge, something in us that knows before we do, sees before we do, and which sends its vision to the surface in the form of a need, a seeking, an inexplicable faith” – SatPrem, from the book “Aurobindo or the Adventure of…

Tumbling feet and labouring hands

Life often presents itself in contrasts. As if to highlight the point it is making. This evening on my usual run to the grocers, I watched a family – a mother, father and a toddler making their way down the stairs, opposite me. The little girl was hopping across, with her wide eyes spanning everything…

Some things are best left untitled

“What will you be when you grow up?” asked the Mom. “Hmmm…” the Little girl paused to think and replied, “I will become an artist”. Of course! The little girl loved to draw. Her most favourite thing to do was “drawling” as she called it. Mom smiled. “What are you going to do when you…