ஒரு கண உறவுகள்

முதலா இல்லை முடிவா
தொடர்வா இல்லை
கரை தொட்டுப் போகும் அலையா

கால் நனைத்து
கை நனைத்து
கண் துளிர்ந்து
முகம் மலர்ந்தேன்

கடலோடு கரைவதா
கரையோடு உறைவதா
கணநேரம் தடுமாறி
மனந் தெளிந்தேன்

எடுத்து வைக்கும் அடியிலெல்லாம்
போகுமிடம் புரிவதில்லை
அடுத்த அடி இடறுமென்று
இருக்குமிடம் இருப்பதில்லை

 

Photograph by Despo Potamou from www.unsplash.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s